سرپرست دبیرخانه و بایگانی

سرپرست دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه یکی از مهمترین واحدهای سازمان‌های اداری است که از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در نظام اداری کشورهای مختلف دنیا داشته است. آثار باقی‌مانده از اسناد و مدارک دنیای قدیم و نیز پژوهش‌های تاریخی، موید این موضوع است که گردش مکاتبات رسمی میان اقوام بشر، قدمتی هزاران ساله دارد و بشر از زمان‌های دور به ثبت، ضبط و نگهداری اسناد خود می‌پرداخته است.در دنیای جدید، وظیفه ثبت اسناد و گردش مکاتبات اداری به دبیرخانه‌ها سپرده شده است. مکاتبات اصلی سازمانی ابتدا به دبیرخانه آن سازمان ارجاع می‌شوند و کارهای بایگانی نیز ابتدا از کانال دبیرخانه می‌گذرند.

بیشتر بخوانید