مدیران و اساتید

آموزشگاه سفیر دانش > مدیریت آموزشکده
نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم امینه جمی
تحصیلات :
سمت : مدیریت آموزشگاه سفیر دانش
پست الکترونیکی :
007

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مدیریت آموزشکده
نام و نام خانوادگی :  آقای علیرضا جمی
تحصیلات :
سمت : مدیریت آموزشگاه سفیر دانش
پست الکترونیکی :
  jami

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم امینه جمی
تحصیلات :
مربی آموزشی : فناوری اطلاعات (POWER POINT )
پست الکترونیکی :
007

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای احد یوسفی
تحصیلات :
مربی آموزشی : امور مالی و بازرگانی
پست الکترونیکی :
001

 

 

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای هوشنگ محمدی آغچه
تحصیلات :
مربی آموزشی : امور اداری
پست الکترونیکی :
003

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم اکرم جمی
تحصیلات :
مربی آموزشی : مسئول دفتر و بایگانی
پست الکترونیکی :
  akram

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای وحید خلف خانی
تحصیلات :
مربی آموزشی : رشته گردشگری
پست الکترونیکی :
005

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم فرزانه درویش زاده
تحصیلات :
مربی آموزشی : رشته گردشگری
پست الکترونیکی :
005

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای علی علیزاده
تحصیلات :
مربی آموزشی : فناوری اطلاعات (Visual Basic )
پست الکترونیکی :
008

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکار خانم فاطمه عمری قوجوق
تحصیلات :
مربی آموزشی : حسابداری و مالی
پست الکترونیکی :
  omri

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای مهران اصغری آذر
تحصیلات :
مربی آموزشی : نقشه کشی ساختمان و معماری
پست الکترونیکی :
  asghari

 

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای فرمان ارده شیری
تحصیلات :
مربی آموزشی : گردشگری و طبیعت گردی
پست الکترونیکی :
  ardeshiri

 

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم راحله جمی
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  rjami

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم آزیتا عقیلی دیزج
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  agili

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای حسن آهنگری
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  ahangari

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم فرحناز امیرمحمدی پالچقلو
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  farahkhah

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم لاله اسمعیل زاده انگنه
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  gorbani

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای ابراهیم جعفری
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  jafari

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  سرکارخانم مریم غلامی
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  golami

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  اسلام شیخلو
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  mirzamohamadali

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای امین محمدی آغچه قلعه
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  mohammadi

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  آقای ارسالان سپهرداد
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  sepehrdad

آموزشگاه سفیر دانش > مربی آموزشی
نام و نام خانوادگی :  خانم سولماز رجبعلی سیدحسین باغی
تحصیلات :
مربی آموزشی :
پست الکترونیکی :
  sepehrdad